HVORFOR BLEV DU FØDT

Af Herbert W. Armstrong (1957)

(Part II)

Menneskene skulle producere viden

Det var Guds HENSIGT at menneskene skulle PRODUCERE YDERLIGERE VIDEN.

Han gav os grundlaget - fundamentet - præmisserne - konceptet. Men han gav os også øjne til at observere, hænder og fødder til at undersøge og måle; midlerne til at producere laboratorier, test-tuber og muligheder for EKSPERIMENTATION. Han udstyrede os med HJERNER i stand til at TÆNKE.

Hvis et fly starter i Singapore med destination Manila, og flyver i den forkerte retning, vil det sikkert lande i Indien i stedet for. Det er vigtigt at starte fra det rette sted, i den rigtige retning og med den rette indstilling, når det gælder at opnå PRODUKTIONSKUNDSKAB.

Det var Guds intention, at mennesket skulle bruge observation, menneskelig erfaring og fornuft. Han udstyrede os med fundamentet - basisviden - til at starte i den rigtige retning og med det rette koncept. Men vore første forældre afviste denne mest vitale dimension i al viden. Og menneskene har lige siden fortsat med at afvise DETTE FUNDAMENT i al kundskab. Kundskabsproduktion har fundet sted uden basisfundamentet, og på falske præmisser og fejlagtige hypoteser.

Det ER GRUNDEN til at menneskelig kundskab IKKE HAR VÆRET I STAND TIL at løse menneskehedens problemer og helbrede denne syge verden. Fabrikanter af elektroniske apparater og mekanik sender instruktions manualer med deres produkter. Bibelen er vor Skabers INSTRUKTIONSBOG, som Han sendte til brug for sit skaberværk, mennesket.

Seks tusinde år af menneskelig lidelse, misere, ulykke og onder burde være nok til at bevise, for dem der er villige til at forstå, at menneskeheden har ligesom vore første forældre gennem hele historien afvist den mest livsvigtige dimension.


Nødvendigt at tage et valg

Husker du, at jeg sagde, at SKABELSEN STADIG ER UNDER UDFØRELSE. Adam fik tilbudt EVIGT LIV frit og kvit, men han blev tvunget til selv at tage et valg. Havde han (og selvfølgelig Eva) valgt at TRO på Gud - dvs. accepteret at modtage kundskab fra Gud, i steder for selv at overtage afgørelsen af, hvad der er godt og ondt - da ville han og Eva havde taget af Livets træ.

Dette træ var et symbolsk billede på Guds Hellige Ånd. Adams skabelse ville da være blevet fuldendt indenfor hans levetid. Han ville være blevet forandret fra dødelig til udødelig - fra fysisk materie til åndelig eksistens ligesom Gud!

Men de første mennesker afviste den åbenbarede, fundamentale viden fra Gud, netop som menneskeheden har gjort lige siden. De afviste VEJEN, der LEDER til fred, overflod, lykke og glæde, som Gud skabte og satte i kraft. De begrænsede muligheden, til at kende Guds veje og love; muligheden for at Guds love kunne trænge ind i deres MENNESKELIGE sind.


Årsagen til ALLE ONDER

Lige siden har menneskene gået SINE EGNE VEJE - ledet af "JEG VIL HAVE" vejen, uden tanke for andres ve og vel. MENNESKENES VEJ har nu ført til de uoverskuelige ONDER, der er vor verdens lod.

Heri ligger forklaringen til al uvidenhed, fattigdom, sygdomme, skidt og elendighed som størstedelen af verdens befolkning lever under. Det er også her forklaringen for ONDERNE, i "mere avancerede" og "udviklede" områder af verden, findes. De har UDDANNELSE - men med den uhyre vigtige MANGLENDE DIMENSION!

Uddannelse der ikke indeholder kendskab til FORMÅLET med livet. Uddannelse der kan producere computere, flyve mennesker frem og tilbage fra månen, men som ikke kan løse menneskenes problemer.

Hvad er forklaringen? Problemerne er af åndelig karakter, og menneskene har afvist at lære Guds ÅNDELIGE LOVE - at følge den vej der ville FØRE til fred og GLÆDE i hele verden!

Har Gud da overladt en slagen menneskehed til sin egen skæbne?

OVERHOVEDET IKKE!

Guds ÅNDELIGE SKABELSE er stadig i gang.

Det sande svar på disse spørgsmål

Det var Job, der kom med svaret. "Når en mand dør, mon han da skal leve op igen? Så ville jeg vente alle mine stridsdage, indtil min udløsning kom. Du skulle kalde (til opstandelse) og jeg skulle svare dig¸ du skulle længes efter dine hænders gerning!" (Jobs bog 14:14-15 fra Dansk Bibel af 1907).

Den sidste del af disse vers bliver for det meste overset, men her ligger løsningen på gåden. Læs det igen!

"Du skulle længes efter dine hænders gerning (værk)"!

Læs dette! Job vidste at han ene og alene var kommet af Guds hænder. Han var kun et stykke af guddommelig håndværk fra Skaberens hånd. Et stykke plastisk ler i Mesterpottemagerens udformning. Han vidste, at han var intet uden Gud.


Vi er Guds Design og Mesterstykke

Profeten Esajas forklarer også dette; "Men du, o Herre, er dog vor Fader, vi er leret, og du har dannet os, værk af din hånd er vi alle" (Esa. 64:8).

Ved at kalde os op fra gravene i genopstandelsen, viser Gud sit ønske om at færdiggøre sine hænders værk. Denne gang er udgangspunktet ikke ler, men fysisk menneskematerie.

Ved skabelsen i 1. Mosebog 1, formede og skabte Gud det fysiske menneske, i Guds billede. Men som mennesker, kan vi ikke besidde Guds perfekte KARAKTER. De mennesker som Gud kalder i dette liv, hvis de da følger og adlyder Ham, begynder han at omforme og skabe ÅNDELIG SET; og lidt efter lidt tilegner de sig Guds åndelige karakter. Gud har afsat syv tusinde år til dette formål. Hver skabelsesdag af 24 timer i 1. Mosebog 1, er billede på syv tusindårs dage i den Åndelige skabelse.

Bortset fra de som Gud kalder igennem de første seks tusindårsdage, overlader han til menneskene at skrive deres egen historie ud fra deres egne erfaringer. Menneskene VALGTE, behersket af Satans indflydelse, at stole på sig selv. Gud tillader at menneskehedens hjælpeløshed skal blive afsløret, så det bliver hævet over enhver tvivl, at uden Guds Hellige Ånd, kan vi ikke finde den vej, der fører til fred, lykke og universel overflod.

Det kan også forklares fra den modsatte side: Gud tillader Satan disse seks tusinde år til at virke sit bedrag og ondskab. På den syvene tusindårsdag vil han blive stoppet og ikke længere kunne udøve sin ondskab. Når den levende Kristus i stor glans igen kommer til jorden og bringer SANDHED og FRELSE til verden, da skal han lægges i lænker.


Hvad er genløsning?

Lad os nu se på betydningen af genløsning. Hvad er det?

"Thi af nåden er I frelst ved tro … Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem" (Efe. 2:8,10). Bemærk, det er GODE GERNINGER der fører til frelse. "Vi" i Ny Testamentelig sprogbrug betyder altid virkelig omvendte Kristne. Vi er således Guds værk. Ja! "Skabte" - under skabelse - hvad til - med hvilken hensigt? Læg godt mærke til det! "Til gode gerninger"! Til perfekt åndelig karakter!

Det er ikke Adams skabelse for seks tusind år siden, Paulus her taler om. Han taler om Kristne DER NU er under udvikling - til gode gerninger. Vi er hans værk - Skaberen arbejder stadig med sit værk. Han former, afpasser og ændrer os, omskaber os til Hans noble, retfærdige, hellige og åndelige karakter. Ja, skaber denne perfekte karakter i os.

Frelse er således en proces!


Formålet med vort liv

Hvordan kunne "denne verdens gud" (2.Kor.4:4) slå folk med blindhed. Han vil forføre dig til at tro, at det eneste man skal gøre er at '"acceptere Kristus" - uden at gøre andet - og dermed, lige nu og her bliver du erklæret for "frelst."

Bibelen åbenbarer, at "Den der holder ud til enden, han skal frelses" Mat. 24:13).

"Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til" (2. Kor. 5:17). Ja! EN NY SKABNING!

"I skal opgive jeres tidligere levned og aflægge det gamle menneske, som fordærves ved sine bedrageriske lyster, og FORNYES I JERES SINDS ÅND, og iføre jer det nye menneske, der er blevet skabt i Guds lighed til at leve i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til" (Efe. 4:22-24).

Alt har sin begyndelse i tanken, i sindet. Omvendelse og anger, en ændring af sindet, er det første skridt imod frelse. Vi tror på sindet. At modtage den Hellige Ånd så den tager ophold i os, er en fornyelse af sindet. Lidt efter lidt lærer vi ved bibelstudier at leve af "Guds ord", idet vi til stadighed og under hyppig bøn bliver korrigeret. På den måde bliver Guds eget sind ledt ind i det føjelige menneske. Således bliver et nyt menneske - en hellig, åndelig karakter - skabt i retfærdighed og sand hellighed.


Født på ny … HVORDAN?

I denne nye skabning af mennesket arbejder Gud. Men mennesker skal "fødes på ny."
Gud skabte Adam af materie alene. Jesus sagde til Nicodemus, "Det, der er født af kødet, er kød"! Derefter forklarede han, at vi skal fødes igen for at komme ind i Guds Rige. Ikke fødes igen i kødet - ikke komme ind i moders liv igen, som Nicodemus troede - men fødes af Ånd - fødes af Gud. Ligesom vi blev født i kødet fra menneskelige forældre, således skal vi fødes af Ånd fra Gud, vor himmelske åndelige Fader.

Gud har en hensigt med at sætte denne proces i gang i menneskene. Først skal de komme til at forstå, hvor forkerte dødelige menneskers veje er; hvor forkerte menneskelige tanker og levestil er; og at de er i fuldstændig modsætning til Guds åbenbarede love. Det første skridt er omvendelse. Overgivelse til den almægtige Gud!

I vort nuværende liv er vi kun leret i hænderne på Mesterpottemageren.

Hvis vi i dette liv ændrer vor tænkemåde, vore veje og forandrer os, så vi virkelig bliver nye skabninger i Kristus Jesus efter Hans vilje, da vil lermodellen, der blev formet, afpasset og ændret endelig blive færdiggjort i en åndelig skabning. Vi vil blive sande åndelige Guds børn.


Det begynder og ender i Kristus

Hele skaberværket begynder i Kristus og er færdiggjort af Ham.

Gud skabte alt i Jesus Kristus (Efe. 3:11). Jesus var håndværkeren, der skabte den første Adam. Men også vor åndelige skabelse begynder i Ham. Det er Ham der blev vort levende eksempel - han kom ind i vor verden for at vise vejen - han blev den førstefødte blandt mange brødre (Rom. 8:29) - det første fuldendte, perfekte åndelige menneske. Den første til at genopstå som medlem af Guds familie.


Kristus lever

Vi er nu nået til den endelige MENING med menneskelivet på jorden.

Det er formidabelt, og måske er det endda udenfor vor mulighed at fatte. Men læs det med dine egne øjne i Biblen! Hvert år, på den søndag man kalder "Påske", fejres Kristi opstandelse af millioner af mennesker. Tror de virkelig at Han stod op fra de døde? Og for den sags skyld, hvor mange tror at han virkelig var død overhovedet? Biblen siger at han stod op fra de døde!

Men hvor mange tror, at Han har været levende lige siden? Hvor mange tror at den Kristus der døde er levende den dag i dag? Hvor mange ved, hvad Han har lavet i disse 1900 år der er gået siden?

VED DU DET?

Brevet til Hebræerne handler i sin helhed om, hvad Gud har udrettet, hvad Han laver nu, og hvad Han vil foretage sig i fremtiden.

Læs det selv i din Bibel. Du vil få chokerende men GLÆDELIGE overraskelser!

Start helt forfra i Hebræerbrevet 1 vers 1: "Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, han har nu ved dagenes ende talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden."

"Alle ting" henviser til HELE UNIVERSET!

Vi fortsætter læsningen: "Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord (vers 2-3).

Det er Hans ords magt, der vedvarende vedligeholder Universet og dets gang.

Med andre ord, Gud Almægtig, Faderen i Guds Rige, som er den guddommelige Gud familie, har udset den levende Kristus, Hans Søn, som Overhoved i administrationen over Guds regering i hele det uendeligt, vedvarende og ekspanderende univers!

Omvendte kristne som har fået Guds Hellige Ånd, bliver mange steder i Biblen kaldt Guds arvinger og medarvinger sammen med Jesus Kristus (Rom. 8:17; Gal.3:29; 4:7; Titus 3:7, osv.). Betyder det ikke, at vi sammen med Kristus er udsete til at regere det uendelige univers?

Begynd nu med Hebræerbrevet 2:6 der citerer Salme 8:4-6. Spørgsmålet der bliver stillet, er: "Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu?" Ja, hvad er der ved dette dødelige, syndfulde menneske, der gør, at Gud overhovedet bekymrer sig om ham? Hvad er DU og JEG, at Gud ønsker at beskæftige sig med os. Bemærk vel det utrolige svar.


Den transcendentale og mystiske hensigt

"Du gjorde ham en kort tid ringere end englene." Ja, meget højere end dyrenes niveau, men alligevel under englene som består af ånd (Heb. 2:5-7, 13-14).

Fortsæt i Hebræerbrevet 2:7: "… med herlighed og ære kronede du ham, og alt lagde du under hans fødder. Når han 'lagde alt under ham' undtog han jo intet fra at være ham underlagt …" (vers 8).

I kapitel 1, citeret ovenfor, "al ting" oversættes også til "universet" i nogle oversættelser. Kunne dette betyde, at Gud har underlagt mennesket hele det uendelige univers? Selv teologer holder det for usandsynligt, og tror derfor ikke på det. Men læg igen mærke til den sidste sætning i verset: "Vel ser vi endnu ikke, at alt er ham underlagt."


Arvinger til Universet

Der er forklaringen. Gud har endnu ikke sat det uendelige Univers under menneskenes kontrol og regering. Ikke så længe vi stadig er dødelige! Indtil nu har menneskene vist sig ude af stand til at regere sig selv her på jorden! Vi ser altså ikke denne fantastiske magt overdraget til menneskene endnu.

Hvad ser vi da nu?

Næste vers, det niende: "…men ham, som 'en kort tid var blevet gjort ringere end englene', - (dødelig ligesom vi er nu) - Jesus, ham ser vi, fordi han led døden 'kronet med herlighed og ære …'" som forklaret i det første kapitel - KRONET - som den udøvende REGENT over universet - "…for at det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. "Thi når han, for hvis skyld alt er til, og ved hvem alt er blevet til - (Gud skabte al ting ved Kristus Jesus (Efe. 3:9)) - ville føre mange sønner til herlighed, sømmede det sig for ham at føre deres frelses banebryder til fuldendelse gennem lidelser" (Hebr. 2:10).

Fatter du meningen med disse vers?

"Vil føre mange sønner til herlighed." Vi der omvender os og kommer til at TRO Gud - ikke alene tro på Ham men også tro på det Han siger - vi tror, at den viden han igennem Biblen åbenbarer for os nu, -- og som vi modtager i stedet for at afvise den som Adam og Eva gjorde, og som de fleste højere uddannede folk gør - bevirker, at vi bliver Guds BØRN i samme øjeblik Han lader Sin Hellige Ånd komme ind i vort sind. Vi er de SØNNER han vil føre til sin højeste HERLIGHED! Er det ikke en overvældende sandhed!


Hvordan Kristus blev gjort fuldendt

Prøv at fatte det følgende "…at være deres frelses BANEBRYDER…" Kristus er banebryder for vor frelse. Man kunne også oversætte det med PIONER; en der er gået foran og før os, ind til denne uforlignelige HERLIGHED. Han har allerede arvet alle ting - hele universet!

Læg endvidere mærke til: "…Banebryder til FULDENDELSE". HVORDAN? Hvordan måtte Kristus selv komme til fuldendelse? "GENNEM LIDELSER"!

Se nu i vers 11: "… derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre." Kristus, der befinder sig i HERLIGHED, skammer sig ikke for at kalde os - der har Hans Ånd, der adlyder og stoler på Ham - for BRØDRE!

"Skønt han var Søn, lærte han lydighed af det, han led, og da han havde nået fuldendelsen, blev han ophav til evig frelse for alle, som er lydige mod ham" (Heb. 5:8-9).

Der har vi det igen. Jesus er ophavsmand til vor frelse - Han opnåede denne frelse igennem sine erfaringer, og han var den første til at gennemgå sligt - Han er det første menneske overhovedet, der har opnået at blive fuldkommen, færdig skabt med perfekt karakter!

Jesus lærte det! Han led! Resultatet var fuldkommenhed.

Kan du se det?

Begynder du at forstå det?

Satan ændrede ikke Guds Plan. Alt det der er sket forudså Gud og tillod det, fordi han havde en hensigt! Genløsning betyder ikke at reparere det skadede til kun at blive "lige så god" som Adam var før "faldet." Nej, han var kun begyndelsen, den materielle fysiske skabning. Genløsning, eller forløsning er det store åndelige skaberværk. Dvs. at Gud er i færd med at skabe i os, noget uendelig større end det Adam var før han syndede.

Kan du se nu HVAD Gud er ved at skabe i dig og mig?

Han er ved at udvikle os til noget, der er højere end engle og ærkeengle. Han arbejder stadig på sit supreme mesterstykke - hellig og perfekt åndelig karakter.

Hvad er karakter?


Hvad er egentlig retfærdig Åndelig karakter

Denne perfekte karakter, som Gud er ved at udvikle i os, er en person, der til sidst bliver gjort udødelig, som et selvstændigt individ i Guds familie: En der ved selvstændige frie valg har erhvervet sig kundskab, og som har valgt at gøre, hvad der er ret i Guds øjne. Dette indebærer at TRO og VIDE, og at Guds instrukser til os er de RETTE, er det GODE.

Livløse klipper ruller ned ad bjerget ved tyngdelovens kraft. Vandet finder vej i sænkningerne igennem bække og floder ud til havene. Planeter, nogle af dem mange gange større end vor klode, forbliver i sine, af Gud, fastlagte ruter omkring jorden. Alt dette er vidunderlige beviser på Guds skabermagt. Og de har på ingen måde hverken tanke eller sind, ingen frie valg, ingen karakter.

Uvidende, dumme dyr synder ikke. De har ikke kundskab nok til at kunne synde. Alt det de gør er pr. instinkt, eller som de er blevet trænet til. De har ingen karakter.

Karakter er både kendskab og udførelse af love; det er tålmodighed, medlidenhed, tro, venlighed, blidhed, indlæringsvillighed, godhed, mildhed, selvkontrol. Karakter indebærer kundskab, visdom, trofasthed, formål; alt sammen vel kontrolleret og udviklet gennem selvstændige valg.

Hellig, retfærdig karakter er noget, der kun kan udvikles igennem erfaringer. Erfaringer tager tid og forhold. Gud skaber tid og giver forhold, der vil udvikle karakter.

Af materie skabte Gud således det første menneske, af ler, af kød og blod i sit eget billede (et "billede" betyder form og facon, ikke bestanddele). Igennem syv tusind års erfaring, leder Gud den menneskelige familie igennem en proces, der skal ende med, "at ligesom vi har båret den jordiskes (dødelige Adam) således skal vi også bære den himmelskes billede - Jesus Kristus, den anden Adam, udødelig" (1. Kor. 15:49).

Ja, når vi er skabt og formet efter Guds hensigt, skal selv vi blive som han er, for vi skal se Ham som Han er (1. Joh. 3:1-2).


Hvorfor al den menneskelige lidelse?

Der er kun to retninger i livet: der er Guds vej og Guds lov der er opsummeret i de ti bud, og der er Satans vej der består af konkurrence, grådighed og forfængelighed.
Al lidelse, al ulykke, angst, elendighed og død, er virkninger af at bryde Guds love. At leve efter Hans perfekte love, er derfor den eneste vej der fører til fred, lykke og glæde.

Gud satte mennesket på vor planet for at lære - lære igennem generationers høst af erfaringer.

Vi skal også lære igennem lidelse. Gud har åbenbaret den sande vej for os, og denne åbenbaring har altid været til vor rådighed. Mennesket valgte med sin frie ret at vende ryggen til Gud og Hans sande vej, og selv om menneskene stadig i det store og hele afviser at lære lektien, er deres historie skrevet med uudslettelige menneskelige erfaringer.

Vi lærer igennem erfaringer og lidelser, så det er stoffet vor karakter skal bygges af.


Hvad skal vi da blive til

Når denne guddommelige KARAKTER er udviklet i os, hvordan skal vi da se ud i opstandelsen? Allerede nu i dette liv, har de sande omvendte kristne Guds Hellige Ånd i sig. De bliver ledt af Guds Ånd, de er GUDS BØRN. Vi kalder Gud "Far" i vore bønner.

Bemærk i din Bibel: "I elskede, nu er vi Guds børn, og det er ikke endnu åbenbaret, hvad vi engang skal blive" (1. Joh. 3:2).

Det vi skal blive er endnu ikke åbenbaret, dvs. det er endnu ikke SYNLIG. Fortsæt, "… men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive ham lige, thi vi skal (til den tid) se ham som han er". Vi vil se ud som Kristus gør nu.

Hvordan ser Kristus ud nu?

Hans udseende er beskrevet i Åbenbaringens bog 1:14-16: "Hans hoved og hår var hvidt som hvid uld, som sne, og hans øjne som flammende ild; og hans fødder lignede skinnende malm, når den gløder i ovnen; og hans røst var som mange vandes brusen; … og hans udseende var som solens, når den skinner i sin kraft."


Syndfrie åndelige væsener

Når vi til sidst bliver født ind i Guds FAMILIE - ind i Guds Rige - igennem opstandelsen, da vil vi være sammensat af ånd, vi vil bestå af ånd . Vi vil blive ligesom Gud, ligesom Kristus er nu fuldstændig uden synd. "Enhver der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja han kan ikke synde, fordi han er født af Gud" (1. Joh. 3:9).

Ligesom Kristus blev født af Gud ved opstandelse (Rom. 1:4), lige sådan skal også vi. Romerbrevet 8:29: "Thi dem han forud har kendt, dem har han også forudbestemt til at blive hans Søns billede lige, så han kan være den førstefødte blandt mange brødre." Til den tid skal vi alle blive forandret fra dødelige til at være udødelige. "Det borgersamfund vi tilhører, er jo i Himlene, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser; han skal forvandle vort fornedrelseslegeme og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme …" (Fil. 3:20-21).

Begynder du nu at forstå, hvorfor du blev født?

Der er religioner der tror, at slutresultatet af menneskelivet efter utallige genfødelser er endelig udslettelse af individuel bevidsthed. Hvor herlig er SANDHEDEN - den lover det komplet modsatte!


Forstå nu hvorfor du blev født!

Guds hensigt med menneskelivet er i virkeligheden at skabe flere af sin egen art, at reproducere Sig Selv efter sin egen art - for vi er på nuværende avlet som Hans børn, hvis vi i sandhed er omvendte; men vi er ikke født endnu. Ved at studere Guds Åbenbarede Ord, og ved at leve efter Ordet i konstant bøn, i daglige erfaringer med prøvelser og lidelser lige indtil opstandelsen, udvikler vi os åndeligt og bliver mere og mere ligesom Gud. Da skal vi blive forandrede på et øjeblik fra dødelige til udødelige - fra materie til åndelige - vi skal fødes af Gud, fødes ind i Guds FAMILIE!

Husk nu, at ordet "Gud" i 1. Mosebog 1 er oversat fra det hebræiske ord Elohim. Elohim i dette og lignende vers betyder ÉN GUD. En guddommelig FAMILIE, en KONGEFAMILIE med flere medlemmer. Ligeledes er der kun er een sand Kirke - een Kirke men mange medlemmer (1.Kor. 12:20).

Det er det samme med Gud.

Det kan illustreres på følgende måde til bedre forståelse: Der er et mineralsk rige, et planterige, et dyrerige, og menneskeriget i den materielle verden. Åndelig talt er der engleriget, og højt hævet over alt er Guds Rige. Et menneske af kød og blod kan ikke komme ind i Guds Rige (Joh.3:6; 1.Cor.15:50), kun den der er født af Gud. En der er født af Guds Ånd, er født ind i Guds Rige.


Den fantastiske og utrolige mulighed

Har du virkelig fattet det? Formålet med dit liv er, at du til sidst vil blive født ind i Guds Rige, der er det samme som Guds guddommelige FAMILIE.

Når du fuldt ud fatter denne utrolige sandhed, vil dit sind blive fyldt at overmåde glæde og herlighed. Den giver en ny vidunderlig mening med livet, som vi sikkert ikke er i stand til at forstå i hele sin pragt.

Det betyder selvfølgelig komplet afsigelse og fornægtelse af de indtil nu så indbydende veje, ad hvilke vort liv har formet sig.

Din forståelse vil blive lukket op til at kunne se den store forførelse - skællet vil falde fra dine forblændede øjne - du vil se meningen med livet; den store hensigt med det hele, som du ikke i din vildeste fantasi kunne have forestillet dig. At vende sig fra denne verdens onder, fristelser og faldgruber - fælder og bedrag som har været glitter i øjnene og til slut har vist sig kun at bringe sorg og lidelse - det er som at komme fra dybt mørke ind i skinnende sand lys som giver glæde og lykke for evigt.

I 1. Pet. 1:8, bruger han ordene " … over ham skal I fryde jer med en usigelig og FORHERLIGET glæde".

(Part I)