Sandheden om Helbredelse

Af Herbert W. Armstrong

1979 udgave

Kapitel 6

Gør Krav på Guds Velsignelser

Lad os se nu om vi kan få de løse ender knyttet sammen. Det er nødvendigt, at vi fuldstændig forstår HELBREDELSE på den måde, som Kristus indførte den i Hans Kirke, og som stadig er gældende for vore dage.

Lægevidenskaben er i dag en meget større faktor end da Jesus underviste og helbredte. Den rette FORSTÅELSE, som det var Kristi hensigt skulle herske i Guds Kirke i dag, kan kun opnås gennem en åbensindet undersøgelse i lyset af Guds åbenbarede Ord.

For at rense luften er det nødvendigt, at vi forstår, HVORFOR dette ikke er Guds verden. Vi bør forstå, hvordan denne verden har udviklet og forandret sig, og HVORFOR Gud har kaldet sin Kirke ud af denne verden for at blive et særskilt og særligt folk - GUDS FOLK!

Verden før Adams Tid

Det er nødvendigt at rense vort sind for nutidens koncepter og kaos - at FORSTÅ hvordan menneskelivet begyndte; den verden som Jesus kom til, og den forandrede verden fra hvilken Gud kalder os ud nu om dage. Vi vil begynde med at genopfriske vor viden, om det der ledte op til MENNESKETS SKABELSE.

Gud skabte engle før eksistensen af det fysiske univers - udødelige åndelige væsener, hver eneste blev skabt individuelt og hver for sig. Derefter skabte Gud himlene - det uendelige univers - og jorden.

Forstå den indlysende sandhed, at Guds skaberværk er en tosidig proces. Det Gud skabte i det fysiske univers, var for så vidt som det gjaldt den første del, perfekt. Og Gud satte engle på jorden, der skulle udføre den endelige udfærdigelse under Hans ledelse - de skulle bruge materien, der allerede var skabt - arbejde med elementerne og gøre den fysiske skabelse færdig, gøre den smuk i materiel pragt og herlighed.

Dette var kun en begyndelse, for at englene kunne lære, kvalificere sig og bevise, at de var i stand til at gøre skabelsen færdig i hele dette ubegrænsede univers og på andre planeter.

Eftersom Guds princip for at skabe er en tosidet proces, var det også således med skabelsen af engle - og således er det også med mennesket.
Den endelige etape i englenes skabelse var, ligesom det er tilfældet med MENNESKET, skabelse af hellig og retfærdig KARAKTER, som kun kan komme fra GUD. Den kan ikke blive skabt på øjeblikkelig befaling. Det er nødvendigt med en udviklingsproces, i hvilken det skabte væsen må TAGE SELVSTÆNDIGE BESLUTNINGER, indvilge i og søge Guds retfærdighed.
Englene blev, på samme måde som mennesket senere, fra begyndelsen skabt med SIND som kunne tænke, tilegne sig kundskab, drage fornuftslutninger, tage beslutninger og afgørelser. Gud instruerede dem.

Guds egen hellige og retfærdige KARAKTER er en effekt af LIVSSTILEN der leves, når man adlyder HANS ÅNDELIGE LOVE. Det er vejen, kærlighedens princip og attitude - udadvendt først og fremmest mod Gud i tillid, tro og lydighed; og for det andet, udadvendt interesse for næstens velbefindende. Denne LOV blev lagt fra begyndelsen som grundlag i GUDS REGERING; med den regerede Han først over englene, for at de skulle følge Guds hensigt med dem, nemlig at leve i harmoni, fællesskab, samarbejde og fred - alt sammen med en fælles indsats.

På jordens trone satte Gud en kerub, en super ærkeengel ved navnet Lucifer - han skulle administrere Guds REGERING.

Men Lucifer faldt fra og ledte sine engle til oprør imod Gud og Guds KÆRLIGHEDSVEJE. Han ledte dem til "JEG VIL HAVE" vejen - til forfængelighed, lyst og grådighed, jalousi og misundelse, konkurrence og strid, rebelskhed imod autoriteter.

I stedet for KONSTRUKTION - at gøre jordens skabelse færdig - ledte Lucifers veje til DESTRUKTION. Kaos, ødelæggelse og forfald blev resultaterne.

Lucifer blev DISKVALIFICERET til at udføre Guds REGERING. I denne tilstand af perversitet ændrede Gud hans navn til djævelen Satan, og hans engle blev til dæmoner (det var en tredjedel af alle englene, der havde været under Lucifer).

I Salme 104:30 læser vi, at Gud FORNYEDE jordens ansigt (overflade) og DE (mennesket) skabtes.

Hermed havde Han påbegyndt det allerhøjeste trin i sit skaberværk - at REPRODUCERE SIG SELV igennem fysiske og dødelige MENNESKER. Selv om det blev skabt materie fra jorden, blev mennesket formet i Guds eget billede - form og skikkelse.

MANDEN og kvinden som Gud skabte, var den første side af DUALITETEN i menneskets skabelse. Den fysiske tilstand - materialet der var nødvendigt for at kunne fortsætte med den åndelige fase.

Mennesket - og Gud

Ligesom den fysiske side af menneskets skabelse begyndte med Adam, så begyndte den åndelige fase med Kristus.

Adam fik chancen for at kvalificere sig til at blive Satans efterfølger på jordens trone. Men det var nødvendigt at han afviste Satans rebelske og "jeg vil have" veje, og i stedet accepterede lydighed og Guds GIVENDE veje.

Ligesom Gud havde givet fuldstændige instruktioner til Lucifer og hans engle, før han satte dem på jorden, således instruerede Han også Adam og Eva - i Hans KÆRLIGHED, Hans retfærdighed, Hans VEJE, og Hans regering.

Gud anbragte manden og kvinden, han havde skabt, i Edens Have hvor der var to symbolske træer. Det ene symboliserede Guds Hellige Ånd og det evige livs gave, der havde lydighed som betingelse. Det andet, "træet til kundskab om godt og ondt", repræsenterede - HVIS de tog af dets forbudne frugt - selvbestemmelse over hvilken VEJ der var retfærdighed og hvilken der var synd - med andre ord, vejen der fører til KARAKTER opbygning. Dette betød naturligvis oprør imod Guds ÅBENBAREDE kundskab.

Satan blev ikke tilladt kontakt med Adam, før Skaberen havde instrueret ham i VEJEN, der leder til retfærdig karakteropbyggelse. Da først kom den listige Satan til Adam ved at forføre hans hustru. Adam blev ikke forført, han FORKASTEDE GUD SOM KILDEN TIL ÅBENBARET GRUNDLÆGGENDE VIDEN MED VILJE, såvel som han frasagde sig Ham som Gud og Hersker.

Hellig og retfærdig KARAKTER kan kun opnås ved modtagerens frie valg. Adam tog beslutningen for sin MENNESKELIGE FAMILE - kun undtaget dem som Gud specielt ville kalde til at tage deres egen beslutning.

Gud "forviste da mennesket" fra Edens Have og bevogtede indgangen, for "nu skal han ikke række hånden ud og tage også af livets træ og spise og leve evindelig" (1.Mose.3:22-24). Gud sagde med andre ord: "Du har taget beslutningen. Du fik personlig instruktion af din Skaber. Du troede ikke på det Han sagde - du gjorde oprør imod Ham som Hersker og Åbenbarer af grundlæggende KUNDSKAB. Din beslutning vil gælde for hele den verden, der skal udgå fra dig, på nær nogen få som jeg vil vælge og kalde til at deltage i forberedelserne af MIT RIGE, som ville komme når MENNESKENES herredømme er forbi.

"Derfor ER MIN DOM OVER DIG og din verden, som du vil blive ophav til, at I vil blive AFSKÅRET fra mig i 6000 år. Gå, lav DIN EGEN FOND AF KUNDSKABER, skab dine EGNE RELIGIONER, dine EGNE REGERINGSFORMER, dine EGNE CIVILISATIONER. Når de 6000 år jeg har givet jer er gået, vil jeg med min guddommelige MAGT genindsætte min REGERING og grundfæste MIT RIGE - min afklarede FAMILIE skal da styre jorden.

Verden afskåret

Således blev DENNE VERDENS CIVILISATIONER udviklet at MENNESKER, afskåret fra Gud og Hans åbenbarede KUNDSKAB, men listigt og usynligt påvirket til at gå Satans VEJ.

Menneskene har IKKE HAFT FRIHED TIL AF EGEN VILJE AT SØGE OG OPNÅ KONTAKT med GUD. Det sagde Jesus!

Se på de historiske FAKTA! Noah søgte ikke Gud - Gud kaldte Noah til et bestemt formal. Abraham søgte ikke Gud. Gud kaldte ham, og Abraham svarede og adlød uden at argumentere Moses søgte ikke Gud, og da Gud kaldte ham til at føre Israelitterne ud af egyptisk slaveri, protesterede han: "Jeg kan ikke, jeg har et taleproblem, jeg stammer." Jonas søgte ikke Gud - og da Gud kaldte ham til et specielt job, prøvede han på at flygte ombord på et skib.

Esajas søgte ikke Gud eller jobbet som profet - hans argument var, at han var en mand med urene læber, indtil Gud rensede dem. Det samme var tilfældet med Jeremias, som undskyldte sig med, at han var for ung. Søgte David Gud eller rollen som konge? Nej, David var kun interesseret i at passe får.

Jesus kom og sagde: "Ingen kan komme til mig, uden at Faderen, som sendte mig, drager ham" (Johs. 6:44). Hans 3½ års gerning beviste det. Ud af de mange tusinder der hørte Mesteren selv, var der kun 120 der troede Ham efter 3½ år.
Peter og hans broder Andreas ville være fiskere - ligeså Johannes og Jakob.

Mattæus ville være skatteopkræver. Jesus sagde til de tolv, "I har ikke valgt mig, men jeg har valgt jer."

Apostelen Paulus søgte ikke Kristus - han var i en kampagne, der havde til formål, at sætte kristne i fængsel, indtil Kristus slog ham med blindhed og åbenbarede ham den STORE KOMMISSION han skulle bringe til hedningerne.
Sidst men ikke mindst, den sidste ting jeg ønskede var at blive præst for Kristi Evangelium. Jeg ville være i reklamebranchen for forretningsverdenen - indtil Gud OVERVANDT mig, og efter virkelig omvendelse betroede mig den STORE KOMMISIION for vor nutid.

Det er vigtigt at HOLDE FOR ØJE, at vor nutidige verden ikke er Guds verden - dette er MENNESKENES verden, der er afskåret fra Gud og Hans veje, og derfor bedraget og ledet af SATAN.

Folk i Kina, Indien, Sydøst Asien, Indonesien og mange befolkningsrige områder i verden, har været så fuldstændig afskåret fra Gud, at få i disse lande nogensinde har hørt om HAM.

Gud kaldte oldtidens Israel ud fra Egypten for at de skulle være hans adskilte og særlige folk - de skulle være under HANS ÅBENBAREDE LOVE. Det var dog kun deres profeter der fik Hans Hellige Ånd. Folket var fysisk og materialistisk orienterede. De sagde til Samuel, at de ønskede at være som folkene i verden, og at de ville have en konge - de vragede Gud som deres Konge (1.Sam.8:7).

Helbredelsens Kunst på Jesu tid

Det var en sådan verden Jesus kom til - en verden der ikke accepterede Ham og Hans lære.

Lægeprofessionen har sin oprindelse mange generationer før Kristus, men menneskenes udvikling af helbredelseskunsten var alligevel ganske elementær sammenlignet med vore dage.

Vi må FORSTÅ og hæfte fast i vor hukommelse følgende SANDHED: Lægevidenskaben er en af DENNE VERDENS civilisations menneskeligt designede faser - AFSKÅRET fra Gud, men styret og vildledt af Satan!
Jesus havde intet at gøre med det, men jeg gentager, læge praksis (og jeg bruger praksis i ordets betydning) var dengang rå og underudviklet sammenlignet med lægeprofessionen i dag. Jesus havde medlidenhed med de syge, de lidende, blinde og krøblinger. MENNESKETS civilisation havde indtil da ikke udviklet en helbredelseskunst, der kunne være ham til megen hjælp, hvis nogen overhovedet. Med den medlidenhed og barmhjertighed han følte for folket i Judæa - Guds udvalgte folk - helbredte han alle dem han mødte eller der kom til ham.
Jesu gerning, som understreget i kapitel et, var et tosidet præsteskab. Han forkyndte de gode nyheder om fremtidens GUDS RIGE, og han helbredte de syge. Forkyndelse og helbredelse gik hånd i hånd som et tosidet præsteskab. De første apostle fortsatte i samme fodspor.

Jesus kom ikke på et sjælsfrelsende korstog; men han gjorde tilgivelse af åndelige synder muligt ved HANS UDGYDTE BLOD, da han hang på DØDENS kors - og han BETALTE OGSÅ STRAFFEN I VORT STED, for overtrådte love der gælder for vort fysiske legeme, med PISKNINGEN han blev underkastet. Jeg har i et tidligere kapitel brugt mange sider, til at forklare dette.

For yderligere at understrege det, gentager jeg: JESUS BETALTE, SONEDE STRAFFEN FOR os, både for fysiske og åndelige overtrædelser. Han forsonede os med Gud ved sit udgydte blod og død (Rom. 5:8-10), og "ved hvis sår (pådraget under piskningen) vi fik LÆGEDOM (helbredelse)" (Esa. 53:5; 1. Pet. 2:24).

Vi kommer nu til profetierne om den STORE KOMMISSION i vore dage. DET ENESTE TEGN Jesu gav ud fra hvilken vi kan vide, hvornår enden på denne verden- denne MENNESKENES EGEN TID afskåret fra Gud - ville komme og HANS RIGE oprettet til at styre jorden. MEN, DET ER BETYDNINGSFULDT, AT JESUS INTET NÆVNTE OM, AT HELBREDELSE VAR EN DEL AF EVANGELIETS FORKYNDELSE TIL HELE VERDEN. Hvorfor?

Måske er det fordi, at vi i Kristi præsteskab ikke har den samme tro som Peter, Paulus, Jakob og de første apostle havde. Jesus sagde om vor tid, "… men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?" (Lukas 18:8). Eller kunne det måske skyldes at Jesus forudså, at menneskenes verden ville udviklet en lægeprofession, så folk der ikke blev kaldet af Gud, ville få bedre omsorg end de havde i det første århundrede?

Vore Dage, Nu

Det vi ud fra Jakobs brev 5:14-15 ved i dag, er at helbredelse nu om dage ER FOR FOLK I GUDS KIRKE.

Jeg gentager, der er to betingelser for helbredelse: adlyde lovene (1. Johs. 3:22) og tro (Jak. 5:15). Overholdelse af budene er blevet restaureret i Guds Kirke af i dag. Vi burde have tro, som er en gave fra Gud, men det er nok der problemet ligger, vi er næsten uden tro i vor tid, og har vi ikke tro, da er vi ikke knyttede til Gud.

Det er ligesom meget lettere i dag bare at gå til en læge og STOLE PÅ MENNESKET - MENNESKET DER ER AFSKÅRET FRA GUD - end det er at STOLE PÅ KRISTUS og HANS LØFTER!

Netop fordi vi er meget opmærksomme på de fremskridt lægevidenskaben har gjort i vore dage.

For fem og fyrre år siden talte jeg om medicin og droger som giftstoffer. Det eneste hæfte om helbredelse Kirken havde for 32 år siden og helt op til nu, beskrev medicinering som ordinering af en gift til at modvirke den der allerede var i kroppen. Jeg skrev allerede da, at lægevidenskabens aritmetik, "en gift plus en mere gift var lig med NUL gift", og jeg påpegede, at selv en anden klasse elev ved, at en plus en ikke er nul!

I de første dage af Ambassador College sidst i fyrrene, sagde doktor Ralp E. Merrill, M.D. pioner i Pasadena Kirken, "Vi læger har været så optaget af at behandle de der allerede er syge, så vi ikke har haft tid til at undersøge ret meget om, hvad der er årsag til sygdommene eller diætens betydning." I de sidste mange år er der dog gjort store fremskridt også på disse områder.

Endvidere er det også et faktum i dag, at de fleste læger ordinerer medicin der IKKE er giftig, men er bestemt til at hjælpe naturen tit at helbrede sig selv.
Alligevel er der INGEN MEDICIN - INGEN LÆGER - der kan HELBREDE! Og jeg har aldrig hørt en læge benægte dette. De påstår ikke at de kan helbrede.
Jeg siger dog ikke, at Guds folk skal stole på læger i stedet for at stole på Gud og Hans LØFTER. Jeg vil sige mere om disse løfter lidt senere, inden hæftet er færdigskrevet.

Forståelse for Vore Dage

Her er det nødvendigt af skærpe vor FORSTÅELSE på to vitale punkter:
1. Gud skabte MENNESKET i sit eget billede - vi ligner ham i form og figur. Mennesket er materie - alligevel er der en åndelig essens i hvert menneske. Mennesket blev skabt til at have speciel relation til Gud. Menneskenes potentiale er at blive FØDT IN I GUDS FAMILIE - blive forandrede fra fysisk til åndelig komposition.

Da Gud skabte MENNESKET efter sin egen art - ikke efter uvidende dyreart - blev konsekvensen, at Gud skænkede mennesket NÆSTEN skabende magt. Når det kommer til at designe og forme allerede eksisterende materialer, da har mennesker skabende kraft.

Ved Babelstårnet sagde Gud, "… og når de nu først er begyndt således, er intet som de sætter sig for, umuligt for dem" (1. Mose.11:6). Derfor, for at sætte en bremser på menneskets forførte civilisation, forvirrede Gud deres tungemål.
Fra dette øjeblik var der kun liden fremskridt i menneskenes komplicerede uddannelser og industrielle udvikling --helt frem til opfindelsen af bogtrykkeriet. Selv da tog det tid inden udbredelsen af det trykte ord, og sprogvanskelighederne var overvundet. Der var en tid, da fransk syntes at ville vinde indpas som universalsprog, men i dag er det engelsk, der er dominerende.

Den største udvikling i civilisationen er foregået indenfor de sidste 125 år - og teknisk viden og industriel udvikling er mere en fordoblet i løbet af de sidste to til tre årtier.

Dette gælder specielt indenfor den medicinske verden og profession. Dette udslag af menneskets kunnen og kapacitet til at udvikle, reflektere ikke MENNESKETS strålende evner, men vor Skabers evne til at skabe mennesket med sådanne muligheder og kapaciteter.

Vi skal dog huske på, at denne udvikling ikke altid har været fremad gående. Alt for ofte, under Satans usete styring, og med mennesket AFSKÅRET FRA Gud og Hans åbenbarede kundskab, har det været omvendt fremskridt. Som Esajas siger om oldtidens Israel i kapitel 1:4, "… de vendte Ham ryggen."

Satan har haft adgang til at herske og vildlede menneskene til at IMITERE hans KARAKTER, men det er GUDS KARAKTER BILLEDE vi skal være, for at kunne blive genfødte i Hans Rige! Det er livsvigtigt at vi HUSKER DET, når vi betænker Guds helbredelse versus tillid til lægevidenskaben nu om dage!
2. Gud åbenbarer kundskab - til dem han kalder og giver Sin Ånd - som menneskene ikke selv er i stand til at opdage.

Gud tillod Copernicus som den første, at gøre astronomiske opdagelse, lod Newton opdage tyngdeloven og Gallileo fik forståelse for, at jorden er rund. Vi må alligevel FORSTÅ og huske, at hvad der i går blev accepteret som videnskab er genstand for morskab i dag - især i de spekulative filosofiske videnskaber. Åbenbaring fra GUD er grundlaget for virkelig SANDHED.

Det samme princip gælder, når det drejer sig om menneskets KUNNEN. De store fremskridt i lægevidenskaben har gjort det muligt at hjælpe på mange områder, som ikke eksisterede for 50 år siden, men de er alligevel ikke tilstrækkelige til at helbrede. Gud gør det for os (ofte ved mirakler) som vi ikke selv er i stand til. Gud gav menneskene talenter, fysisk tankekraft og muligheder, som Han ville, at vi skulle bruge og udvikle under Hans ledelse, og altid til Hans forherligelse. Vi skal stile efter at blive udviklede med Guds egen hellige og retfærdige KARAKTER.

For at nå dette mål er det Guds hensigt, at menneskene skal udmærke sig og gøre fremskridt - men aldrig på en måde der oppuster forfængeligheden, og får os til at vige bort fra vor tillid og tro på Gud. Vi skal stole på GUD og på, at Han vil lede os, selv i det vi er blevet skænket mulighed for selv at udvirke.

Retfærdig Karakter skal Udvikles

Den egentlige MENING med menneskelivet (Gud reproducerer sig selv) er, at udvikle denne hellige og retfærdige karakter. DET KAN først og fremmest KUN LADE SIG GØRE ved LYDIGHED OG TRO.

Jeg har tidligere sagt, at Gud skaber efter et TOSIDET princip. FORSTÅ DETTE! Jeg forklarede, at det første trin i skabelsen af mennesket, var den fysiske skabelse, der begyndte med Adam. Det næste trin var den ÅNDELIGE SKABELSE, der begyndte med Kristus.

Men selve omvendelsesprocessen i en kaldet person - også i vore dage -- indeholder et TOSIDET (dualitet) princip. Det første er, efter at være blevet kaldet af Gud, en dybtfølt omvendelse og Hans BESEJRING af os, sammen med tro på Kristus; derpå får vi i dåben LOVNING PÅ Den Hellige Ånd som gave. Dette er det første trin. Der er en definitiv tid til at modtage Guds Hellige Ånd. Kun Jesus fik ikke Ånden afmålt, han fik den ubeskåret (Johs.3:34).

Alle andre mennesker modtager fra begyndelsen af deres omvendte tilværelse en vis portion af Guds Ånd. Derefter skal vi VOKSE i nåde og erkendelse om Jesus Kristus (2.Pet. 3:18). Dette er den anden fase i den åndelige skabelse.
Ved fødslen har menneskene kun den humane ånd - den der giver intellektet kraft. Men alle disse humane sind er begrænsede til KUN at kunne opspore viden om den fysiske materie. Eftersom det er Satan, der er "leder af denne verdens tidsånd og er hersker over luftens rige, den åndemagt som nu er virksom i ulydighedens børn" (Efe. 2:2), da er det Satan der broadcaster (sender gennem luften) - fylder luften med sin SELVISKE ATTITUDE - forfængelighed og kærlighed kun møntet på selvet. Det er denne Satans attitude, vi kalder menneskelig natur. Den modtager vi fra den tidligste barndom.

Omvendelse er at vende sig imod denne attitude. Gennem Guds Hellige Ånd i samarbejde med vor humane ånd, opnår vi -- få del i (2 Pet. 1:4) - den guddommelig natur.

Dette første trin af omvendelsen udrydder dog ikke den menneskelige natur. Virkelig omvendelse betyder VILJEFULD INTENTION om at vende sig fra denne attitude som Satan har fyldt os med.

Gud åbenbarer ikke procentdelen af den menneskelige natur, der bliver drevet ud ved modtagelsen af den første portion guddommelig natur, den der BLIVER GIVET ved den første omvendelse.

Som illustration kan vi forestille os, at det er een procent af Hellig Åndens fulde mål . Denne ene vil blive styret 99 procent selviske natur. Det varierer muligvis i forskellige individer.

Princippet illustreres i Lignelserne

Jesus illustrerede dette princip i lignelserne om pundet og talenter. I Lukas 19:11-27, giver Jesus et pund til hver af ti tjenere. Dette pund (som også er navnet på Britiske penge), symboliserede et mål af Den Hellige Ånd. For bedre at forstå meningen, lad os sætte dette pund til at være en procent af Guds Ånds fulde mål. Når Kristus kommer tilbage til jorden som KONGE over konger og HERRE over herrer, vil hver af de ti blive kaldt til at aflægge regnskab. Den første havde UDVIKLET SIG TI GANGE MERE i nåde og i Kristi kundskab end da han modtog pundet. I Guds Rige - i det næste liv - vil han få myndighed over 10 byer.
Den anden tjener havde forøget sin spirituelle beholdning fem gange. Han blev ikke frelst af sine gerninger men blev belønnet i forhold til dem. Han fik myndighed over fem byer.

Den tredje have INTET tjent. Han troede at hans allerførste omvendelse ville være nok til at komme i Guds Rige uden nogen åndelig udvikling. Det ene pund blev taget fra ham. Han mistede alt. Han kom ikke i Guds Rige! Det betyder med andre ord, at hvis vi ikke UDVIKLER os i Guds åndelige karakter, da MISTER vi den frelse, vi troede var sikret fra begyndelsen.

Vi VOKSER i Guds Ånd - vi modtager den i større mål - efterhånden som vi overvinder SELVET, den Satan inspirerede attitude, og tilføjer Guds KÆRLIGHED, TRO, LYDIGHED til vort liv - og BØN og BIBELSTUDIE.
Gud har givet Guds Kirke midlerne til denne udvikling. Det består først og fremmest i opbakningen af Kristi apostel, og i at støtte DEN STORE KOMMISSION. Det er faktisk den primære GRUND til, at folk bliver kaldt til omvendelse NU, og ikke efter Kristi genkomst som hersker, og efter at Satan er blevet bundet.

Midlerne til åndelig Udvikling

Et andet middel som Gud har givet sit folk af i dag til hjælp for åndelig udvikling, er TILLID TIL HAM OG HANS LØFTE OM HELBREDELSE.

Lad mig hjælpe dig til at FORSTÅ. Det er sandt, at Gud gør for os, det vi ikke selv er i stand til. HELBREDELSE er vi ikke i stand til at udvirke - og det kan læger, medicin og knive HELLER IKKE.

Misforstå det ikke. Læger kan virkelig HJÆLPE - de har specialiseret sig og lært utrolig meget. Jeg har allerede nævnt fødsler og reparation af brækkede arme og ben. Men i dag kan lægerne gøre mange andre ting for os, som er indenfor menneskenes muligheder, det betyder dog ikke, at de kan helbrede.

Ingen kan KOMME UDEN OM de to betingelser for Guds mirakuløse helbredelse, der er lydighed og tro, og at disse skal UDVIKLES og bruges i den daglig levevis.

Jesus sagde, "… og hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre (et løfte), for at Faderen kan herliggøres ved Sønnen" (Johs.14:13).

Men Min Fader Døde

Til sidst, det vigtigste er at FORSTÅ!

Hvad da hvis man stoler på Guds helbredelse og DØR? Jeg har hørt så mange henvise til denne gamle kliché for at forsvare mangel på tro, så nu vil jeg endelig besvare denne tvivl med Guds SANDHED!

Jeg blev omvendt i foråret 1927, og i august samme år lærte jeg første gang om HELBREDELSE, ved at min hustru blev rask efter mirakuløs helbredelse. Jeg lærte hurtigt at STOLE PÅ GUD dengang.

I foråret 1933 besøgte jeg min far på hans gård, der lå tæt ved Byen Oregon, i staten Oregon. Hen på eftermiddagen omkring solnedgang, fortalte han mig, at han havde angret og gerne ville have Kristi frelse. Jeg skulle døbe ham næste morgen.

Min far havde hele sit liv været fast medlem i en respekteret protestantisk benævnelse. Han var det alle forstår ved en god mand. Han bandede aldrig, røg aldrig og drak aldrig stærke drikke. Jeg kendte ikke til nogen dårlige vaner hos ham. Han skyldte ikke penge til nogen.

Hans stemme var dyb bas - han sang i mange år i en mandskvartet. Hans stemme kunne fylde en hel sal, uden mikrofon, helt ned til det dybe C. Jeg kender ingen i dag, der er i stand til det. Senere, da jeg kom i besiddelse af en autograferet plade af Caruso, blev jeg overrasket over at genkende samme stemmepragt og tone kvalitet, som dog lå i et højere leje end min faders, der ikke havde fået megen undervisning i sangteknik.

Om aftenen sang han, med strålende øjne og lykkelig stemme, den gamle sang "Pris Ham, Pris Ham." Derefter fik han et pludselig SLAGTILFÆLDE!
Jeg var blevet ordineret præst i 1931, omkring 3½ år efter min omvendelse. Jeg salvede og bad for min far. JEG TROEDE! Han troede! Jeg bad I TRO hele natten for ham! Han døde klokken 9.40 næste morgen!

Det var første gang jeg så en person dø, der var blevet salvet og bedt over for helbredelse. Indtil da havde flere forbløffende helbredelser fundet sted, efter at jeg havde salvet og bedt for dem.

Jeg var rystet - og jeg forstår hvordan andre har det i sådanne situationer - men det ødelagde ikke min tro! Jeg bad Gud give mig HANS FORSTÅELSE!
Gud ledte mig til troskapitlet i Biblen - Hebræerbrevet 11 - og jeg studerede det i bøn. Der fandt jeg svaret. Tro er SIKKERHEDEN - BEVISET - på det IKKE SETE! Tro går før modtagelse af det man har bedt om. Og tro er SIKKERHEDEN Gud giver os, indtil bønnen er besvaret. Tro er AT STOLE PÅ DET GUD SIGER!

Adam troede ikke på det Gud fortalte ham ansigt til ansigt. Tro er at stole på Guds sanddruelighed - stole på at Gud VIL HOLDE SINE LØFTER.
Et løfte, som jeg ofte har stolet på findes i Salme 37:5: "Vælt alt på Herren (læg det i Herrens hænder), stol på ham, så griber han ind."

Troende Stoler på Guds løfter

Tvivleren benægter Guds LØFTER. Den TROENDE stoler på dem - og venter INDTIL Gud indfrier dem.

Gud har givet os MANGE LØFTER. Han lover (Rom 5:10) "… vi skal frelses ved hans (Jesu) LIV." Gud lovede frelse og evigt liv igennem Abraham. "Nu blev forjættelserne (løfterne om evigt liv) tilsagt Abraham og hans afkom" (Gal.3:16). Løfterne blev gentaget til Isak og Jakob. Jesus Kristus kom for at BEKRÆFTE LØFTERNE til fædrene (Rom 15:8). Og Abraham, "… uden at svækkes i troen (som mange i dag) …tvivlede han ikke i vantro (som mange gør i dag), men han blev styrket i troen og gav Gud æren, fuldt forvisset om, at det, Gud har forjættet (lovet), har han også magt til at gøre" (Rom. 4:19-21).

På trods af det døde Abraham, Isak og Jakob "…uden at have opnået, hvad der var forjættet …" (Heb. 11:13).

En præst, der tilsyneladende mangler tro eller FORSTÅELSE, skrev i et brev til mig, "historiske tilfælde fra Biblen, og især tusinder i den nuværende Kirke, viser, at troen var tilstede i folks liv, og Gud helbredte dem ikke."

Jeg kan ikke garantere for at TRO var tilstede i alle disse tilfælde - jeg kan ikke dømme andre; kun Gud kan dømme. Det samme brev siger følgende -- en næse møntet på mig -- i sin påstand imod Guds LØFTER om at helbrede på grundlag af tro: " Hvad med alle dem vi har begravet - Fru Loma Armstrong (min ungdoms hustru der døde 75½ år gammel), din søn Dick …" og fire andre.

Mit svar er, og jeg TROR, at de, ligesom Abraham, Isak og Jakob, alle døde I TROEN, selv om de ENDNU ikke havde fået LØFTET INDFRIET"! Men i den næste brøkdel af et sekund, fra da de mistede bevidstheden og gled ind i døden, SKAL DE VÅGNE OP HELBREDTE - i genopstandelsen og i Guds Rige! Jeg stoler også på, at jeg i den nærmeste fremtid, skal SE min fader, min første hustru, min søn Dick og de andre som denne præst omtalte, FULDSTÆNDIG HELBREDTE i Guds Rige.

Forkynde Verdens Eneste og Sikre Håb!

Igennem Paulus siger Gud: "Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker" (1. Kor. 15:19).

FORSTÅ DETTE! GUD HAR LOVET AT HELBREDE - ved tro og lydighed!
Men hverken du eller jeg kan diktere Gud, hvornår eller hvordan Han skal INDFRI SINE LØFTER .

Intet sted har Gud lovet at helbrede os så ofte, at vi aldrig skal dø. Min hustru og søn var blevet HELBREDTE FLERE GANGE! Gud siger, "Thi ligesom alle dør i Adam … (1. Kor. 15:22). Men han lover også "… således skal også alle levendegøres i Kristus."

De der misforstår eller mangler tro, og derfor stoler på lægerne, VED I IKKE, AT DE FLESTE AF DE MILLIONER DER DØR, DØR IMEDENS DE ER UNDER LÆGERNES BEHANDLING? Og alligevel bliver I ved med at stole på lægevidenskaben.

Ærlig talt, det indignerer mig, som jeg også tror at det indignerer den Levende Kristus, at folk besynger de store fremskridt og "ekspertise" som doktorerne opnår, samtidig med at de benægter Guds Løfter, og sår mistillid til Ham. De undskylder deres manglende tillid til GUD, i samme åndedrag som de argumenterer for tillid til MENNESKER!

Gud har LOVET frelse og evigt liv på samme betingelser som HELBREDELSE - lydighed og tro. Jesus betalte straffen og gjorde evigt liv muligt ved at udgyde sit blod på korset. Han betalte straffen for brudte fysiske love, og gjorde HELBREDELSE muligt ved sine sår (flænsende piskning) (Esa. 53:4, 1. Pet. 2:24).

"Han, som tilgiver alle dine misgerninger og læger alle dine sygdomme" (Sal. 103:3). Hvis du ikke kan tro det ene, hvordan kan du da tro det andet?
Den Evige Gud kaldte mig og gav mig Kristi STORE KOMMISSION til opgave -- at forkynde til hele verden det ENESTE og SIKRE HÅB, det snart kommende GUDS RIGE!

Alle der af Gud bliver kaldede ind i Guds Kirke i dag - til at komme ud af denne verden - bliver kaldet til at stå bag denne VERDENSVIDE forkyndelse om det snart kommende RIGE - til LIVET efter døden!

Se Frem Til den Kommende Herlighed

Gud vil, at vi skal tænke fremad og LÆNGES efter HANS RIGE og herligheden der venter! Det er hvad Kolossenserne 3:1 handler om.

Så det er ikke nødvendigt at vi siger til Gud, "Gør det NU, LIGE MED DET SAMME, Herre" ellers vil ikke længere tro på DIG, men tro på mennesker i stedet.

Guds LØFTE til dem der dør i tro, og som ikke så det indfriet i live, GÆLDER SIKKERT OG UBRYDERLIGT! Hvis vi ikke kan tro dette, da tror vi simpelt hen ikke på GUD!

Jeg har understreget, at Guds Kirke fordømmer ikke læger - eller dømmer dem der er svage i troen og derfor stoler på MENNESKER. Der er meget læger kan gøre for os i dag.

Jeg har skrevet om de GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER: Gud gør det for os, som vi mennesker ikke selv kan. Man kan starte endeløse argumenter og kontroversielle tekniske spidsfindigheder over hvilke tilfælde vi kan tage til lægen, og med hvilke vi skal gå til Gud. Jeg har givet de brede retningslinier. Kirken vil opfordre Guds folk til at TRO GUD - STOLE PÅ GUD - og til sammen med apostlene at sige, … "Herre, giv os mere tro" (Lukas 17:5).

Efter at have skrevet ovenstående, som jeg mente var slutningen, tændte jeg for TV for at slappe lidt af. Et lægedrama var under udfoldelse. I den ophedede diskussion imellem to læger - skuespillere - sagde den ene vredt til den anden, "Du er ikke en mirakeludfører, du er læge!"

Gud forventer ikke at Hans præster skal tage beslutninger for dig - og Guds Kirke vil ikke dømme dig om du går til læge eller ej. Men GUD siger, at en af HANS VELGERNINGER, som han ikke tager betaling for, er tilbudet om kærlig service fra en MIRAKELUDFØRER - den LEVENDE JESUS KRISTUS!

Kapitel 1 -- Kapitel 2 -- Kapitel 3 -- Kapitel 4 -- Kapitel 5